For Growth on the Earth

Ārkārtas atbalsts augļkopjiem un lopkopjiem

Saskaņā ar 2023. gada 7. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 641 “Eiropas Savienības ārkārtas atbalsta piešķiršanas noteikumi lauksaimniekiem augļu un ogu, piena un gaļas liellopu, aitu, kazu un zirgu audzēšanas nozarē”, atbalsta pretendenti augļkopībā un lopkopībā var Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniegt atbalsta iesniegumus.

 • lai segtu ekonomiskos zaudējumus, kas radušies pēc 2023. gada pavasara sala un salnu postījumiem;
 • atbalstu piešķir tikai tiem augļu un ogu audzētājiem, kuri savus 2023. gada pavasara salā un salnās cietušos augļu un ogu dārzus pieteica apsekošanai LAD no 2023. gada 5. līdz 20. jūnijam un kuru pieteiktās augļkopības platības dabā apsekoja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra vai Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori.
 • Atbalsta iesniegumu var iesniegt līdz šā gada 21. novembrim (ieskaitot).

Atbalstu piešķir tām lopkopības saimniecībām, ja tās atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

 • ir nozīmīgi samazinājušies ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības;
 • ir nozīmīgi samazinājušies ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības uz vienu nosacīto liellopu vienību;
 • ir nozīmīgi samazinājies nosacīto liellopu vienību skaits;
 • ir nozīmīgi samazinājušies ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības uz vienu kilogramu piena, kas piegādāts pirmajam pircējam;
 • ir nozīmīgi samazinājušies ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības uz vienu realizēto nosacīto liellopu vienību.

Atbalsta iesniegumu var iesniegt līdz šā gada 1. decembrim.

Zemkopības ministrija jau ir ziņojusi, ka kopējais ES piešķirtais ārkārtas atbalsts ir augļkopjiem un lopkopjiem ir 6 796 780 eiro.

Detalizētāka informācija LAD tīmekļvietnē.

Informācijas avots: Zemkopības ministrija

ES pilsoņiem, pērkot lauksaimniecības zemi, plāno atcelt prasību par valsts valodas zināšanām

Ar grozījumiem likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” plānots atcelt prasību apliecināt valsts valodas prasmi lauksaimniecības zemes pircējiem – Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas un Šveices Konfederācijas pilsoņiem.

Izskatīšanai Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā likumprojekts “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” nodots 7. septembrī.

Likumprojekta anotācijā norādīts, ka izmaiņu mērķis ir pilnveidot lauksaimniecības zemes darījumu tiesisko regulējumu, lai veicinātu efektīvu, racionālu un ilgtspējīgu lauksaimniecības zemes izmantošanu, tostarp papildinot lauksaimniecības zemes pirmpirkuma tiesību subjektu loku.

ES Cilvēktiesību tiesa: likuma prasība ir diskriminējoša un brīvas uzņēmējdarbības ierobežojoša

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes jeb lauksaimniecības zemes darījumu tiesiskais regulējums ietverts Likuma sestajā nodaļā. Viena no Likumā izvirzītajām prasībām lauksaimniecības zemes iegādei ir nosacījums citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kā arī juridisko personu kapitāldaļu (akciju) īpašniekam vai īpašniekiem, kuri kopā pārstāv vairāk par pusi no balsstiesīgā kapitāla sabiedrībā, un visām personām, kurām ir tiesības pārstāvēt sabiedrību, ja tās ir minēto valstu pilsoņi, par to, ka tām ir jābūt saņēmušām Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību un dokumentu par valsts valodas zināšanām vismaz atbilstoši B līmeņa 2. pakāpei.

Ar Eiropas Savienības Tiesas 2020. gada 11. jūnija spriedumu lietā C-206/19 KOB tika atzīts, ka Latvijas lauksaimniecības zemes tirgus tiesiskais regulējums attiecībā uz ārvalstu juridisko personu kapitāldaļu īpašniekiem uzlikto pienākumu zināt valsts valodu un noteikto prasību reģistrēties Latvijā kā Latvijas iedzīvotājiem ir pretrunā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū. Likuma tiesiskais regulējums ir atzīts par diskriminējošu un brīvu uzņēmējdarbību ierobežojošu.

To ievērojot, no likuma tiek izslēgta prasība par to, ka iepriekšminētajiem ārvalstu zemes pircējiem vajadzīga ES pilsoņa reģistrācijas apliecība un dokuments par valsts valodas zināšanām vismaz atbilstoši B līmeņa 2. pakāpei.

Likumprojekts 12. oktobrī Saeimā pieņemts 1. lasījumā un līdz 26. oktobrim iespējams iesniegt priekšlikumus.

Informācijas avots: lvportals.lv, Latvijas Republikas Saeima un Ministru kabinets

Eiropas Komisija apstiprina Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam grozījumus

Ceturtdien, 7. septembrī, Eiropas Komisija (EK) apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna (KLP SP) 2023.-2027. gadam grozījumus.

Latvijas KLP SP 2023.-2027. gadam ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka atbalsta prioritātes un atbalsta instrumentus lauksaimniecības, kā arī lauku attīstības jomā. Uzsākot KLP SP īstenošanu un izstrādājot nacionālo likumdošanu KLP SP piemērošanai, tika konstatēts, ka ir nepieciešams pilnveidot vairākus atbalsta saņemšanas nosacījumus un pasākumus (intervences), lai nodrošinātu to korektu administrēšanu un piemērošanu atbilstoši Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem. Tāpēc 2023. gada 9. maijā EK tika iesniegts KLP SP grozījumu projekts.

Grozījumi veikti, lai pilnveidotu:

 • lauksaimniecības zemes uzturēšanas un kultūraugu definīcijas;
 • laba lauksaimniecības un vides stāvokļa standartu nosacījumus, kā ilggadīgo zālāju saglabāšana, sēja stāvās nogāzēs un ainavu elementu veidošana aramzemē;
 • ekoshēmu nosacījumus, paredzot, ka lauksaimniekiem no 2024. gada būs iespēja saņemt ekoshēmu atbalstu par plašāku kultūraugu loku;
 • vairākas lauku attīstības intervences, kā piemēram agrovides un LEADER intervencēs ir precizēti atbilsta saņemšanas nosacījumi, bet intervencē LA6 “Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” pagarināts izglītības iegūšanas periods no 3 uz 4 gadiem. Tāpat arī lauku attīstības intervencēm samazināts uzraudzības periods no pieciem uz trīs gadiem maziem projektiem (ar attiecināmo izmaksu summu līdz 50 000 eiro);
 • nozarisko intervenču pasākumus un turpmāk, izstrādājot ražotāju organizāciju darbības programmas, tajās varētu iekļaut arī personāla un administratīvo izmaksu segšanu, kas saistītas ar darbības fonda pārvaldību vai darbības programmas sagatavošanu, īstenošanu un pēcpārbaudi.

Ar šiem grozījumiem KLP SP netika ieviesti jauni atbalsta pasākumi (intervences), kā arī neviens pasākums nav dzēsts. Veiktie grozījumi neietekmē sākotnēji plānotos un KLP SP norādītos mērķus un rezultātu rādītājus, kā arī netiek mainīts izstrādātais finanšu plāns.

Pašlaik ZM speciālisti turpina aktīvu darbu pie nacionālās likumdošanas izstrādes, lai KLP SP grozījumus ieviestu dzīvē un uzsāktu to īstenošanu.

Vēršam uzmanību, ka jau šogad stājas spēkā grozījumi tiešmaksājumu noteikumos, kas atceļ prasību novākt zālaugu masu līdz 15. septembrim, izņemot bioloģisko vērtīgos zālājos. Samazināta arī noteiktā ilggadīgo zālāju references platība. Kā arī, turpmāk veicot ziemāju sēju uz stāvajām nogāzēm līdz 20. septembrim, lauksaimnieks var izvēlēties piemērotāko sēšanas virzienu.

Savukārt izmaiņas intervencē LA6 “Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” jau ir ietvertas apstiprinātajos Ministru kabineta noteikumos par intervences īstenošanu.

KLP SP īstenošanai 2023-2027. gadam ir paredzēti 2,5 miljardi eiro, kur lielākā finansējuma daļa jeb 1,714 miljardi eiro tiks piešķirta tiešo maksājumu veidā. Lauku attīstības pasākumiem ir paredzēts 0,791 miljards eiro un Tirgus kopējās organizācijas atbalsta pasākumiem 10,1 milj. eiro.

Informācijas avots: Zemkopības ministrija

ActusQ Augusta ziņu vēstule

Iznākusi ActusQ jaunākā Ziņu vēstule angļu valodā par augusta aktualitātēm Latvijas politikas, finanšu un lauksaimniecības sektoros. Ziņu vēstules noslēgumā aicinām iepazīties ar lauksaimniecības nekustamo īpašumu piedāvājumiem.

Lai iedvesmas piepildīts vasaras sezonas noslēgums!

Aicinām mūsu kolektīvam pievienoties jurista palīgu/-dzi

Pievienojies mūsu komandai! SIA “ActusQ” – privāts, starptautiskā vidē strādājošs biznesa konsultāciju, juridisko pakalpojumu un investīciju projektu vadības uzņēmums – aicina kolektīvam pievienoties jurista palīgu/-dzi.

Darba pienākumi:

 • Asistēt vadošajam juristam ikdienas darbā, atbildīgi, precīzi, ar analītisku pieeju un izpratni izpildot uzdotos darba uzdevumus;
 • Izskatīt dokumentus, pētīt un analizēt juridiska rakstura jautājumus;
 • Sagatavot līgumu, atzinumu, vēstuļu, pieteikumu, iesniegumu un citu dokumentu projektus.

Prasības:

 • Augstākā juridiskā izglītība;
 • Darba pieredze jurisprudencē (komerctiesībās, civiltiesībās, administratīvajās tiesībās u.c.) tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Vēlme un spēja iedziļināties juridisku jautājumu izpētē, analizējot normatīvos aktus, tiesu praksi u.c.;
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas, angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī;
 • Analītiska domāšana, spēja argumentēti un loģiski paust savu viedokli;
 • Atbildīga attieksme pret darbu, precizitāte, iniciatīva, spēja plānot un strukturēt savu darba laiku, ievērot termiņus.

Piedāvājam:

 • Starptautisku un dinamisku darba vidi ar profesionālās izaugsmes iespējām;
 • Stabilu atalgojumu, izvērtējot kandidāta profesionālo pieredzi un prasmes;
 • Pilnas vai nepilnas slodzes darbu klātienē birojā;
 • Darbu uz nenoteiktu laiku;
 • Darba vietu Cēsīs;
 • Iespējami darba braucieni un komandējumi Latvijā.

Pieteikumu (CV, motivācijas vēstuli), lūdzu, sūtīt uz adresi:
SIA “ActusQ”
Valmieras iela 20A, Cēsis, LV-4101
vai e-pastu: actusQ@actusQ.lv

Lai uzzinātu vairāk par vakanci, lūdzu, zvanīt: 64107185, 26532307.

Atbalsta pasākumi lauksaimnieciskajiem ražotājiem postošā negaisa seku novēršanai

Ņemot vērā 2023. gada 7. augusta negaisa sekas, kas radīja būtiskus postījumus lauksaimnieciskai ražošanai un pārstrādei, kā arī nepieciešamību iespējami īsākā laikā novērst radītos bojājumus ražošanas ēkās vai būvēs, Zemkopības ministrijā (ZM) nolemts nekavējoši izsludināt projektu iesniegšanu pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumos “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās un “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” lauksaimniecības ražošanas vai lauksaimniecības pārstrādes uzņēmumu ražošanas ēku un būvju atjaunošanai. Projektu iesniegumus pretendenti var sniegt līdz 2023. gada 1. decembrim un pēc projektu iesniegšanas Lauku atbalsta dienests (LAD) veiks tūlītēju projektu izvērtēšanu un atbalsta piešķiršanu. Projektu ietvaros ir attiecināmi izdevumi par lauksaimniecības ražošanas vai lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumu ēku vai būvju atjaunošanu vai tam nepieciešamo būvmateriālu iegādi. Lai saņemtu atbalstu, pretendentam ir jāiesniedz pamatojoša informācija, kas pierāda meteoapstākļu postījumus 2023. gada 7. augustā. Tā kā šis investīciju atbalsts ir par vētras radītajiem postījumiem, tad projekta ietvaros netiks prasīts nodrošināt ieguldījums saimnieciskās darbības rādītājos un mērķos. Uz šo finansējumu var pretendēt tādi atbalsta pretendenti, kas reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji un kam ir bijuši ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes. Pasākumam tiek paredzētais finansējums ir trīs miljoni eiro, bet, ja rezervētais finansējums pārsniegs 80% no pieejamā finansējuma, pieteikumiem piemēros proporcionālu samazinājumu.

Papildus atbalstot lauksaimniekus, Eiropas Komisijas ārkārtas finansējums ES lauksaimniekiem tika piešķirts ar 2023. gada 14. jūlija regulējumu par ES ārkārtas atbalstu lauksaimniecības nozarēm ekonomisko un klimatisko apstākļiem dēļ. Latvijai piešķirtais ES ārkārtas atbalsts ir 6,8 miljoni eiro ar iespēju piešķirt papildu valsts atbalstu, kas nepārsniedz 200 % no piešķirtās summas. ZM ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu, kurā aicinās valdību piešķirt valsts līdzfinansējumu 200 % apmērā – informatīvo ziņojumu plānots tuvākajā laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā. Atbalsta piešķiršanas nosacījumi dalībvalstīm jānosaka pašām, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem un ņemot vērā lauksaimniekiem radušos ekonomiskos zaudējumus. Atbalsts jāpiešķir tā, lai netiktu radīti tirgus vai konkurences kropļojumi. Lai novērstu pārkompensācijas risku, atbalsta piešķiršanā dalībvalstīm jāņem vērā citi valsts vai ES atbalsti, kas piešķirti šo ekonomisko zaudējumu novēršanai. Ārkārtas atbalsts ir jāizmaksā līdz 2024. gada 31. janvārim.

Informatīvajā ziņojumā “Par kritisko situāciju lauksaimniecības nozarēs, kas ietekmē lauksaimniecības produktu ražotāju ekonomisko dzīvotspēju un iespējamajiem risinājumiem negatīvās ietekmes mazināšanai” valdība tiks informēta par kritisko situāciju, kāda izveidojusies lauksaimniecības nozarē saistībā ar vairāku nelabvēlīgu apstākļu kopumu – ražošanai svarīgo resursu un izejvielu augstās cenas vienlaikus ar produktu (piena, liellopu gaļas un graudaugu) iepirkuma cenu samazināšanos, 2023. gada pavasara sausuma un salnu, kā arī krusas ietekmē prognozēto ražas samazinājumu, kas apdraud lauksaimniecības produktu ražošanas nozares uzņēmumu ekonomisko dzīvotspēju un tālāku pastāvēšanu.

ZM atgādina, ka pēc 7. augusta katastrofālajiem negaisiem, kad daudzviet lauku apvidiem pāri brāzās vēji ar viesuļvētras spēku, lielgraudu krusu un spēcīgām lietusgāzēm, iznīcinot nenokultos sējumus un nodarot citus postījumus, lauksaimnieki līdz šodienai (25. augustam) var ziņot par cietušajām platībām un citiem konstatētajiem zaudējumiem LAD, iesūtīt attēlus un īsu aprakstu par bojāto lauksaimniecības tehniku, infrastruktūru un cietušajiem sējumiem, attiecīgi norādot kultūru un tās apjomu hektāros.

ZM uzsver, ka lauksaimniekiem ir būtiski apdrošināt sējumus, kam jau kopš 2014. gada ir pieejams atbalsts. Apdrošināšanas polišu iegādes daļējai segšanai 2023. gadā ir pieejams finansējums 8,7 miljonu eiro apmērā. Atbalsta saņemšanai par apdrošināšanas polisēm šogad saņemti 2266 iesniegumi (1150 iesniegumi par sējumu un stādījumu apdrošināšanas polisēm un 1116 iesniegumi par dzīvnieku apdrošināšanas polisēm), kopumā apdrošinot 345,5 tūkstošus ha, 217,4 tūkstošus lauksaimniecības dzīvnieku un 3 miljonus putnu. Pēc provizoriskiem datiem apdrošināšanas ņēmēju skaits ir saglabājies iepriekšējo trīs gadu līmenī. Pagaidām pieprasītais finansējums pārsniedz plānoto finansējumu par 25%. Tas nozīmē, ka šajā pasākumā LAD, izmaksājot atbalstu pretendentiem, būs jāpiemēro finansējumam proporcionālais samazinājums. Lauksaimniekiem ir iespēja apdrošināt sējumus, stādījumus un lauksaimniecības dzīvniekus pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem, infekcijas slimībām un uguns risku. Apdrošināšanas polises iegādei ir paredzēts atbalsts, daļēji sedzot samaksāto apdrošināšanas prēmiju. Atbalsta intensitāte ir 50% no apdrošināšanas prēmijas attiecināmajiem izdevumiem, bet ne vairāk kā 50 eiro par vienu ha vai liellopu vienību. Ja ziemāju kultūra ir gājusi bojā un attiecīgajā platībā pavasarī ir iesēta vasarāju kultūra, tad atbalsta slieksnis ir ne vairāk kā 65 eiro par vienu ha.

Informācijas avots: Zemkopības ministrija

Aicinām komandā lauksaimniecības īpašumu darījumu projektu koordinatoru/-i

Pievienojies mūsu komandai! SIA “ActusQ” – privāts, starptautiskā vidē strādājošs biznesa konsultāciju, juridisko pakalpojumu un investīciju projektu vadības uzņēmums – aicina kolektīvam pievienoties lauksaimniecības īpašumu darījumu projektu koordinatoru/-i.

Darba pienākumi:

 • Projektu un darījumu lietvedība;
 • Nekustamo īpašumu iegādes un apsaimniekošanas procesu pārraudzība un uzskaite;
 • Komunikācija ar nekustamo īpašumu pircējiem/pārdevējiem/nomniekiem;
 • Projektiem nepieciešamās informācijas un dokumentācijas savlaicīga nodrošināšana no sadarbības partneriem, fiziskām un juridiskām personām, valsts un pašvaldību iestādēm;
 • Datu ieguve un apstrāde no publiskajām datubāzēm (www.lursoft.lv, www.zemesgramata.lv, www.kadastrs.lv u.c.);
 • LAD lauksaimniecības nozares atbalsta programmu pārzināšana, atlase un piemērošana aktīvu tālākā attīstībā;
 • Piedalīšanās profesionālās kvalifikācijas celšanas pasākumos.

Prasības kandidātam:

 • Amata pienākumu izpildei atbilstoša darba pieredze/izglītība;
 • Teicamas komunikācijas prasmes klātienes un neklātienes saziņā ar ārvalstu un vietējiem klientiem un sadarbības partneriem;
 • Teicamas latviešu valodas un labas angļu valodas zināšanas rakstiski un mutiski;
 • Labas datorprasmes;
 • Spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu un vairākiem projektiem vienlaicīgi;
 • Iemaņas darbā ar kartogrāfisko materiālu, topogrāfiskajiem plāniem;
 • Interese un zināšanas par lauksaimniecības un mežu īpašumu nozari; ar amata pienākumu izpildi saistītu normatīvo aktu pārzināšana;
 • Spēja plānot un strukturēt savu darba laiku un noteikt prioritātes, uzņemties iniciatīvu, risināt sarežģītas situācijas, analītiska domāšana, precizitāte, lojāla un godprātīga personība;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • Starptautisku un dinamisku darba vidi;
 • Stabilu atalgojumu, izvērtējot profesionālo pieredzi un prasmes; kandidātiem ar uzskatāmu pieredzi, prasmēm un rezultātiem piedāvājam individuālu vienošanos par atalgojuma apmēru;
 • Pilnas vai nepilnas slodzes darbu klātienē birojā;
 • Darbu uz nenoteiktu laiku;
 • Darba vietu Cēsīs;
 • Iespējami darba braucieni un komandējumi Latvijā.

Pieteikumu (CV, motivācijas vēstuli), lūdzu, sūtīt uz adresi:
SIA “ActusQ”
Valmieras iela 20A, Cēsis, LV-4101
vai e-pastu: actusQ@actusQ.lv

Lai uzzinātu vairāk par vakanci, lūdzu, zvanīt: 64107185, 26532307.

Aicinām mūsu kolektīvam pievienoties grāmatveža palīgu/-dzi

Pievienojies mūsu komandai! SIA “ActusQ” – privāts, starptautiskā vidē strādājošs biznesa konsultāciju, juridisko pakalpojumu un investīciju projektu vadības uzņēmums – aicina kolektīvam pievienoties grāmatveža palīgu/-dzi.

Darba pienākumi un atbildības joma:

 • Grāmatvedības pirmdokumentu apstrāde un grāmatošana grāmatvedības uzskaites programmā;
 • Bankas un kases operāciju uzskaite;
 • Avansa norēķinu un komandējumu noformēšana un uzskaite;
 • Debitoru un kreditoru uzskaite un uzraudzība;
 • Noliktavas un citu apgrozāmo līdzekļu uzskaite;
 • Autotransporta maršrutu un degvielas uzskaite;
 • Laicīga un korekta atskaišu sagatavošana un iesniegšana VID EDS sistēmā;
 • Statistikas pārskatu laicīga un korekta sagatavošana;
 • Asistēšana pie gada pārskatu, operatīvo pārskatu sagatavošanas;
 • Asistēšana galvenajam grāmatvedim ikdienas grāmatvedības nodaļas darbos;
 • Citi ar grāmatvedību tieši saistīti uzdevumi.

Prasības kandidātiem:

 • Atbilstoša izglītība un pieredze līdzīgā amatā;
 • Grāmatvedības procesu un LR nodokļu likumdošanas pārzināšana;
 • Pieredze darbā ar grāmatvedības programmu Tildes Jumis;
 • Teicamas datorprasmes;
 • Latviešu valodas zināšanas; angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Atbildības sajūta, precizitāte, lojalitāte, spēja efektīvi organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

 • Starptautisku darba vidi ar profesionālās izaugsmes iespējām;
 • Stabilu atalgojumu, izvērtējot profesionālo pieredzi un prasmes;
 • Nepilnas slodzes darbu (2-3 dienas nedēļā) vai pēc vienošanās;
 • Darbu uz nenoteiktu laiku;
 • Darba vietu Cēsīs vai Rīgā.

Pieteikumu (CV, motivācijas vēstuli), lūdzu, sūtīt uz adresi:
ActusQ SIA
Valmieras iela 20A, Cēsis, LV-4101
vai e-pastu: actusQ@actusQ.lv.
Lai uzzinātu vairāk par vakanci, lūdzu, zvanīt: 64107185, 26532307.

ActusQ Jūnija Ziņu vēstule

Iznākusi ActusQ jaunākā Ziņu vēstule angļu valodā par maija un jūnija aktualitātēm Latvijas politikas, finanšu un lauksaimniecības sektoros. Ziņu vēstules noslēgumā aicinām iepazīties ar lauksaimniecības nekustamo īpašumu piedāvājumiem.

Lai saulains un iedvesmas piepildīts jūnijs!

Atbalsts palīdzēs uzņēmējiem veicināt lauksaimniecības un pārtikas preču eksportu

Valdība otrdien, 7. martā apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”. Grozījumu mērķis ir sadalīt 2023. gadam paredzēto valsts budžeta bāzes finansējumu 8 720 490 eiro apmērā lopkopības un augkopības attīstībai, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai, tirgus veicināšanai, pārtikas kvalitātes shēmām (popularizēšanai), lauksaimniecības nozares profesionālo izglītības programmu pilnveidošanai un iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansēšanai.

No noteikumiem ir svītroti vairāki atbalsta pasākumi, kurus turpmāk finansēs no citiem finansējuma avotiem: atbalsts dalībai pārtikas kvalitātes shēmām un atbalsts biškopības nozarei turpmāk tiks finansēti no Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam finansējuma, bet atbalsts briežkopības nozarei, atbalsts selekcijai un atbalsts vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai tiks finansēts no papildu valsts atbalsta.

Tādejādi citos atbalsta pasākumos finansējumu 2023. gadā bija iespējams palielināt. Salīdzinot ar 2022. gadu, visvairāk palielināts atbalsts pasākumam “Dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai” un tirgus veicināšanai. Salīdzinājumam 2022. gadā finansējums dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai bija 1,273 440 milj. eiro, bet 2023. gadā – 1,873 440 milj. eiro. 2022. gadā tirgus veicināšanai tika piešķirti 403 033 eiro, 2023.gadā – 905 033 eiro, kas ir par 500 000 eiro vairāk. Atbalsta palielinājums palīdzēs uzņēmējiem veicināt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas preču eksportu.

Atbalsts “Dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai” palielināts, jo minētā pakalpojuma sniedzējiem degvielas un elektroenerģijas cenu pieaugums ir būtiski sadārdzinājis pakalpojuma izmaksas. Finansējuma palielinājums nodrošinās minētā pakalpojuma pieejamību dzīvnieku audzētājiem.

Atbalsta pretendentiem pieteikumu iesniegšanas termiņš Lauku atbalsta dienestā ir 31. marts, izņemot tirgus veicināšanas pasākumu, kurā pieteikumi jāiesniedz līdz 15. martam.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” stāsies spēkā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācijas avots: Zemkopības ministrija