For Growth on the Earth

Lauku attīstības programmas finansējums lauku attīstībai

Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gada plānošanas periodā Latvija ir ieviesusi 16 atbalsta pasākumus. Kopumā no LAP īstenošanas sākuma līdz 2019. gada beigām izsludinātas 82 projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas, kā arī katru gadu tiek izmaksāti platībmaksājumi.  

Atbalsta pretendentu aktivitāte ir bijusi augsta. No kopumā izsludinātajās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtās kopš plānošanas perioda sākuma iesniegti 48 485 projektu iesniegumi ar kopējo publisko finansējumu 1423,4 milj. EUR, no tiem līdz 2019. gada beigām apstiprināti 34 418 projekti ar publisko finansējumu 898,5 milj. EUR jeb 94,0% no LAP projektu pasākumu ietvaros pieejamā publiskā finansējuma.  

Kopumā visos LAP pasākumos (projektos un platībmaksājumos) līdz 2019. gada beigām apstiprināts publiskais finansējums 1414,4 milj. EUR jeb 92,3%, bet izmaksāti 1064,4 milj. EUR jeb 69,5% no periodā pieejamā.  

Vislielākais apstiprinātais publiskais finansējums, kā arī visvairāk apstiprināto projektu ir atbalsta pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”. Nākamais lielākais apstiprinātais publiskais finansējums ir pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Tālāk seko apakšpasākums “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. Liela aktivitāte vērojama apakšpasākumā “Atbalsts darbību īstenošanai saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Nozīmīgi (vairāk nekā 1,7 reizes), ka 2019. gadā pieaudzis saimniecību apdrošināto sējumu un stādījumu platību apmērs daļējai apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai pasākumā “Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija”.  

Turpinājās arī atbalsta izmaksa platībatkarīgajos atbalsta pasākumos vides, klimata un lauku ainavas uzturēšanai un uzlabošanai, un atbalstam pieteiktās platības dažos pasākumos pat nedaudz pārsniedza LAP plānotos mērķa rādītājus. 

Informācijas avots: Zemkopības ministrija