For Growth on the Earth

Pieejams finansējums pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

No 2022. gada 10. janvāra līdz 10. februārim Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina interesentus pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, kas notiks ar šādu publiskā finansējuma sadalījumu: 

4.1. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās 

Šī apakšpasākuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku. 

Atbalsta veids: investīciju atbalsts. 

Publiskā finansējuma sadalījums: 

  • siltumnīcu būvniecība un pārbūve – 9 000 000 EUR; 
  • putnkopības vai cūkkopības nozarēs – 10 000 000 EUR; 
  • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām – 20 000 000 EUR (kopīgs finansējums 4.1., 4.2. un 4.3. apakšpasākumos); 
  • 64 124 166 EUR investīcijām lauku saimniecībās sadalījumā pa Lauku atbalsta dienesta reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm. 

4.2. Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē 

Apakšpasākuma mērķis ir palielināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu saimnieciskās darbības veicēju vidū. 

Apakšpasākuma ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, un ar to saistītu iepakošanu un pirmapstrādi. 

Pieejamā finansējuma apmērs: 11 000 000 EUR 

Atbalsta veids: investīciju atbalsts. 

4.3. Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā 

Apakšpasākuma mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības palielināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas palielināšanu. 

Apakšpasākuma ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes: 

  • valsts un pašvaldību nozīmes meliorācijas sistēmu un pašvaldības hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma); 
  • laukumu un ražošanas objektu pievedceļu, tostarp dzelzceļa pievedceļu, būvniecībai un pārbūvei (bez cietā seguma). 

Pieejamā finansējuma apmērs: 20 000 000 EUR 


Projekta iesnieguma veidlapas un pasākuma nosacījumi pieejami dienesta mājaslapā sadaļā “Atbalsta pasākumi”. Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). 

Lauku atbalsta dienests projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas ietvaros. 

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests