For Growth on the Earth

Privātuma politika

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  “ActusQ” privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA) “ActusQ” kā personas datu pārzinis un/vai apstrādātājiem (atkarībā no tā, kas kontrolē datus), ir pienākums aizsargāt tai uzticētās informācijas konfidencialitāti un privātumu.
Dati ir konfidenciāla informācija, tie tiek lietoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, Elektronisko sakaru likuma, Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. Šī privātuma politika reglamentē, kā Jūsu dati tiek apkopoti, apstrādāti, glabāti un izmantoti. 


1. Kontaktinformācija
SIA “ActusQ” vienotās reģistrācijas nr. 44103028221 (turpmāk – ActusQ), juridiskā adrese: Valmieras iela 20A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. 
ActusQ kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: actusQ@actusQ.lv

2. Privātuma politikas piemērošana
Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu dzīvu fizisku personu. Personas datus veido arī dažāda informācija, kuru apkopojot, var identificēt noteiktu personu, piemēram, vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, ienākumu apjoms, saņemtie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku  personu. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
2.1. fiziskajām personām – klientiem, to darbiniekiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod ActusQ jebkādu informāciju;
2.2. ActusQ interneta vietnes apmeklētājiem;
 (turpmāk visi augstāk minētie kopā – Klienti).
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (ActusQ interneta vietnē, papīra vai elektroniskā formātā, vai telefoniski) un kādās informācijas sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

3. Personas datu apstrādes nolūki
Vispārēji ActusQ nolūks ir apstrādāt tikai tos personas datus, kurus mūsu tīmekļa vietņu apmeklētāji snieguši brīvprātīgi, lai mēs spētu piedāvāt informāciju un / vai pakalpojumus tikai šiem apmeklētājiem, t.sk.,
3.1. veiktu klienta verifikāciju;
3.2. veiktu līguma apstrādi;
3.3. nodot nepieciešamo informāciju juristiem pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas;
3.4. nodot informāciju trešajai personai, lai nodrošinātu pakalpojuma izpildi, iepriekš par to vienojoties;
3.5. nodot informāciju trešajai personai, lai pārliecinātos par datu pareizību, un/vai lai nepieļautu noziedzīgi iegūtu līdzekļu izmantošanu un legalizāciju;
3.6. norēķinu administrēšanai;
3.7. citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus ActusQ;
3.8. informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
ActusQ apkopo tikai tādus personas datus, kas nepieciešami, lai izpildītu jūsu pieprasījumu. Ja būs nepieciešama papildu informācija, kuras sniegšana nav obligāta, par to jums tiks paziņots informācijas iegūšanas brīdī.

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums
Normatīvie akti ActusQ atļauj apstrādāt personas datus, ja tam ir likumīgs pamats. Vienlaikus normatīvie akti uzliek ActusQ pienākumu izskaidrot šo likumīgo pamatu un tādēļ mēs paskaidrojam, ka mēs personu datus apstrādāsim šādiem pamatiem:
4.1. saistībā ar personas nodarbinātību;
4.2. Līguma saistību nodibināšanai un izpildei, tas ir, lai ActusQ varētu izpildīt uzņemtās līgumsaistības vai veikt nepieciešamās darbības pirms līgumsaistību nodibināšanas;
4.3. juridisko pienākumu izpildei, t.i., lai ActusQ varētu izpildīt normatīvajos aktos tam noteiktos pienākumus, piemēram, aprēķināt nodokļus vai sniegtu informāciju kompetentām institūcijām;
4.4. ActusQ leģitīmo interešu ievērošanai. Par šādām leģitīmām interesēm atzīstamas ActusQ komercdarbības veikšana un attīstīšana, to starpā:
4.4.1. lai sniegtu informāciju un/vai pakalpojumus personām, kuras apmeklē mūsu mājaslapu,
4.4.2. lai atbildētu uz jautājumiem, pieprasījumiem, kas iesniegti caur mājas lapu www.actusQ.lv
4.4.3. lai īstenotu mārketinga aktivitātes un analizētu tās,
4.4.4.  lai novērstu krāpšanu vai citas noziedzīgas darbības un aizsargātu mūsu IT sistēmas, 
4.4.5. pētījumu veikšanai, lai uzlabotu ActusQ zināšanas un izprastu nekustamā īpašuma sektora tendences, kā arī spētu piedāvāt atbilstošus pakalpojumus administratīvo un tehnisko funkciju efektīvai izpildei,
4.4.6. juridiskās procedūras, piemēram, parāda piedziņas lieta, kur fiziska persona ir parādā pārzinim naudas līdzekļus un parāda atgūšanai tiek apstrādāti personas dati.
4.5. ActusQ nepieciešams aizsargāt vai citas personas vitālās interese;
4.6. ja tas ir nepieciešams sabiedrības interesēs vai oficiāliem mērķiem;
4.7. saņemta nepārprotama piekrišana no Klienta, t.i., atsevišķos gadījumos ActusQ lūgs īpašu atļauju, lai apstrādātu datus.
ActusQ vēlas atzīmēt, ka persona var atsaukt doto piekrišanu jebkurā brīdī, ka tas izklāstīts zemāk šajā privātuma politikā. 

5. Personas datu apstrāde
Apstrādājot Klienta datus, tiek izmantotas informācijas tehnoloģijas. ActusQ izmanto pieejamos finansiālos, tehniskos un organizatoriskos risinājumus, lai novērstu pastāvošos datu apstrādes riskus.
Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un efektīvai nodrošināšanai ActusQ var pilnvarot ActusQ grupas uzņēmumus vai sadarbības partnerus veikt nepieciešamos pakalpojumus. ActusQ grupas uzņēmumi un sadarbības partneri, kas apstrādā Klienta personas datus, tiek uzskatīti par apstrādātājiem un ActusQ ir tiesības nodot nepieciešamos Klienta datus tādā apjomā, lai sekmīgi veiktu un izpildītu noteiktu uzdevumu.
ActusQ grupas uzņēmumi un sadarbības partneri ievēro datu aizsardzības politiku un Klienta datus izmanto tikai noslēgtā līguma saistību izpildei.

6. Personas datu aizsardzība
Datu informācijas drošība ActusQ ir svarīgs priekšnoteikums. Lai sekmīgi nodrošinātu nesankcionētu piekļuvi Klienta personiskajai informācijai, ActusQ:
6.1. darbinieki tiek informēti un apmācīti par datu privātumu un aizsardzību;
6.2. regulāri tiek atjaunota operētājsistēma;
6.3. ir uzstādīts ugunsmūris un pretvīrusa programmatūra;
6.4. tiek kontrolēta pieeja datiem;
6.5. datu glabāšanai tiek izmantota atzīta biznesa vadības programmatūra;
6.6. dokumenti papīra formātā tiek glabāti slēgtos nodalījumos;
6.7. tiek veikti citi aizsardzības pasākumi atbilstoši finanšu, tehnisko un organizatorisko resursu iespējām.

7. Personas datu saņēmēju kategorijas
ActusQ Klienta datus neizpauž trešajām personām, izņemot gadījumus:
7.1. kad Klients ir devis nepārprotamu piekrišanu datu izpaušanai;
7.2. kad Trešajai personai dati ir jānodod noslēgtā līguma ietvaros;
7.3. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
7.4. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos ActusQ likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās, lai aizstāvētu savas likumīgās intereses.

8. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem
Atsevišķos gadījumos, kad Klienta datus nepieciešams pārsūtīt, uzglabāt vai apstrādāt vietās ārpus Latvijas un Eiropas Ekonomiskās zonas un šīs valstis nepiedāvā līdzvērtīgu personiskās informācijas datu aizsardzības līmeni, ActusQ nodrošinās papildus datu aizsardzības pasākumus:
8.1. pārsūtītu tos uz valstīm ārpus EEZ, kas nodrošina tādu datu aizsardzību kā EEZ. Vairāk informāciju iespējams uzzināt Eiropas Komisijas Tieslietu tīmekļa vietnē;
8.2. ar datu saņēmēju noslēdzot līgumu par līdzvērtīgas datu privātuma standartu ieviešanu. Vairāk informācijas iespējams iegūt Eiropas Komisijas Tieslietu tīmekļa vietnē;
8.3. pārsūtot datus uz organizācijām, kuras ietilpst konfidencialitātes vairoga sarakstā. Konfidencialitātes vairogs nodrošina no ES uz ASV nosūtīto datu privātuma standartu līdzvērtīgu ievērošanu EEZ valstīm.

9. Personas datu glabāšanas ilgums
Datu glabāšanas ilgums būs atkarīgs no noslēgtā līguma un pieprasītā pakalpojuma veida. Glabāšanas ilgums var būt ilgāks par līguma un pakalpojuma sniegšanas ilgumu, ja to pieprasa valstī noteiktie normatīvie akti, kā arī lai ActusQ un Klients var realizēt savas leģitīmās intereses, vai kamēr spēkā ir Klienta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

10. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības
Klientam ir tiesības:
10.1. iegūt informāciju par ActusQ esošajiem saviem personas datiem un to izmantošanas veidu;
10.2. pieprasīt personīgo datu labošanu, ja esošā informācija ir nepareiza, neprecīza un nepilnīga;
10.3. pieprasīt personīgo datu dzēšanu (tiesības tikt “aizmirstam”) šādos gadījumos:
10.3.1. personīgie dati tiek apstrādāti bez pamatojuma pēc līgumā noteiktā termiņa izbeigšanās;
10.3.2. ja datu apstrādes tiesību pamatojums ir Klienta piekrišana un tā tiek atsaukta;
10.3.3. ja Klients uzskata, ka dati tiek apstrādāti, nepastāvot tiesiskam pamatam;
10.3.4. ActusQ datu apstrādi veic pamatojoties uz likumīgajām interesēm, taču Klients pret to iebilst un ActusQ nav pārliecinošu un būtisku iemeslu, kas to atļautu turpināt;
10.3.5. nepieciešams izpildīt juridiskās saistības.
10.4. Klientam ir tiesības ierobežot datu apstrādes darbības, ja tiek uzskatīts ka:
10.4.1. personas datu informācija ir neprecīza;
10.4.2. ActusQ personas dati vairs nav vajadzīgi, taču Klientam tie ir nepieciešami, lai izveidotu, īstenotu vai aizstāvētu prasību tiesā;
10.4.3. ja Klients izteicis iebildumu pret ActusQ personas datu izmantošanu;
10.5. Klients ir tiesīgs pieprasīt savu elektroniskā formātā sniegto personas datu kopiju. Šādas tiesības attiecas uz tādu Klienta sniegto informāciju, kas nepieciešama līguma izpildei un informāciju, kuras izmantošanai nepieciešama Klienta piekrišana;
10.6. Klientam ir tiesības iebilst pret Klienta personas datu apstrādi, ja ActusQ paļaujas uz likumīgajām interesēm vai sabiedrības interešu uzdevumu veikšanu, lai apstrādi padarītu likumīgu. Gadījumā, ja Klients ir izvirzījis iebildumu, ActusQ veiks novērtējumu, kuras intereses uzskatāmas par svarīgākām, t.i., lai noskaidrotu, vai ActusQ tiesības prevalē un tādā gadījumā ļaujot ActusQ turpināt personas datu apstrādi;
10.7. ActusQ nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic nepieciešamās darbības, lai radušās domstarpības atrisinātu. Ja domstarpības neizdodas atrisināt, Klientam savu tiesību aizsardzība ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

11. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
11.1. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot elektroniski ActusQ kontaktu formā mājaslapā, rakstveidā e-pastā, tiekoties ar ActusQ pakalpojumu sniedzējiem, tajā skaitā, sadarbības partneriem, slēdzot līgumu ar ActusQ;
11.2. Klients jebkurā brīdī var atsaukt datu apstrādei sniegto piekrišanu, uz vietas birojā vai nosūtot iesniegumu rakstiskā veidā uz Valmieras iela 20A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 vai elektroniski uz actusQ@actusQ.lv. Līdz ar atsaukuma saņemšanu, datu apstrāde, kas pamatota ar Klienta piekrišanu, vairs netiks veikta;
11.3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā;
11.4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem;
11.5. ActusQ sazinās ar klientu, izmantojot Klienta norādīto saziņas veidu.

12. Komerciāli paziņojumi
12.1. komerciālie paziņojumi tiek veikti saskaņā ar Klienta piekrišanu vai saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto;
12.2. piekrišanu par komerciālo paziņojumu saņemšanu Klients var dot ActusQ mājaslapā, aizpildot Kontaktu formu, e-pastā, rakstveidā ActusQ telpās, parakstot līgumu par pakalpojumu sniegšanu;
12.3. piekrišana ir spēkā līdz tās rakstiskai atsaukšanai, to ir iespējams izdarīt:
12.3.1. nosūtot atsaukumu e-pastā – actusQ@actusQ.lv;
12.3.2. ActusQ biroja telpās;
12.3.3. noklikšķinot uz automatizēto atteikšanās iespēju, kas ir iekļauta katrā nosūtītajā komerciālajā paziņojumā.

13. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
13.1. ActusQ mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes;
13.2. ActusQ mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko ActusQ nenes atbildību;
13.3. ActusQ ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju, norādot tā spēkā stāšanās datumu un ievietojot to savā mājaslapā.