For Growth on the Earth

Eiropas Komisija apstiprina Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam grozījumus

Ceturtdien, 7. septembrī, Eiropas Komisija (EK) apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna (KLP SP) 2023.-2027. gadam grozījumus.

Latvijas KLP SP 2023.-2027. gadam ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka atbalsta prioritātes un atbalsta instrumentus lauksaimniecības, kā arī lauku attīstības jomā. Uzsākot KLP SP īstenošanu un izstrādājot nacionālo likumdošanu KLP SP piemērošanai, tika konstatēts, ka ir nepieciešams pilnveidot vairākus atbalsta saņemšanas nosacījumus un pasākumus (intervences), lai nodrošinātu to korektu administrēšanu un piemērošanu atbilstoši Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem. Tāpēc 2023. gada 9. maijā EK tika iesniegts KLP SP grozījumu projekts.

Grozījumi veikti, lai pilnveidotu:

  • lauksaimniecības zemes uzturēšanas un kultūraugu definīcijas;
  • laba lauksaimniecības un vides stāvokļa standartu nosacījumus, kā ilggadīgo zālāju saglabāšana, sēja stāvās nogāzēs un ainavu elementu veidošana aramzemē;
  • ekoshēmu nosacījumus, paredzot, ka lauksaimniekiem no 2024. gada būs iespēja saņemt ekoshēmu atbalstu par plašāku kultūraugu loku;
  • vairākas lauku attīstības intervences, kā piemēram agrovides un LEADER intervencēs ir precizēti atbilsta saņemšanas nosacījumi, bet intervencē LA6 “Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” pagarināts izglītības iegūšanas periods no 3 uz 4 gadiem. Tāpat arī lauku attīstības intervencēm samazināts uzraudzības periods no pieciem uz trīs gadiem maziem projektiem (ar attiecināmo izmaksu summu līdz 50 000 eiro);
  • nozarisko intervenču pasākumus un turpmāk, izstrādājot ražotāju organizāciju darbības programmas, tajās varētu iekļaut arī personāla un administratīvo izmaksu segšanu, kas saistītas ar darbības fonda pārvaldību vai darbības programmas sagatavošanu, īstenošanu un pēcpārbaudi.

Ar šiem grozījumiem KLP SP netika ieviesti jauni atbalsta pasākumi (intervences), kā arī neviens pasākums nav dzēsts. Veiktie grozījumi neietekmē sākotnēji plānotos un KLP SP norādītos mērķus un rezultātu rādītājus, kā arī netiek mainīts izstrādātais finanšu plāns.

Pašlaik ZM speciālisti turpina aktīvu darbu pie nacionālās likumdošanas izstrādes, lai KLP SP grozījumus ieviestu dzīvē un uzsāktu to īstenošanu.

Vēršam uzmanību, ka jau šogad stājas spēkā grozījumi tiešmaksājumu noteikumos, kas atceļ prasību novākt zālaugu masu līdz 15. septembrim, izņemot bioloģisko vērtīgos zālājos. Samazināta arī noteiktā ilggadīgo zālāju references platība. Kā arī, turpmāk veicot ziemāju sēju uz stāvajām nogāzēm līdz 20. septembrim, lauksaimnieks var izvēlēties piemērotāko sēšanas virzienu.

Savukārt izmaiņas intervencē LA6 “Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” jau ir ietvertas apstiprinātajos Ministru kabineta noteikumos par intervences īstenošanu.

KLP SP īstenošanai 2023-2027. gadam ir paredzēti 2,5 miljardi eiro, kur lielākā finansējuma daļa jeb 1,714 miljardi eiro tiks piešķirta tiešo maksājumu veidā. Lauku attīstības pasākumiem ir paredzēts 0,791 miljards eiro un Tirgus kopējās organizācijas atbalsta pasākumiem 10,1 milj. eiro.

Informācijas avots: Zemkopības ministrija

Atbalsts palīdzēs uzņēmējiem veicināt lauksaimniecības un pārtikas preču eksportu

Valdība otrdien, 7. martā apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”. Grozījumu mērķis ir sadalīt 2023. gadam paredzēto valsts budžeta bāzes finansējumu 8 720 490 eiro apmērā lopkopības un augkopības attīstībai, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai, tirgus veicināšanai, pārtikas kvalitātes shēmām (popularizēšanai), lauksaimniecības nozares profesionālo izglītības programmu pilnveidošanai un iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansēšanai.

No noteikumiem ir svītroti vairāki atbalsta pasākumi, kurus turpmāk finansēs no citiem finansējuma avotiem: atbalsts dalībai pārtikas kvalitātes shēmām un atbalsts biškopības nozarei turpmāk tiks finansēti no Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam finansējuma, bet atbalsts briežkopības nozarei, atbalsts selekcijai un atbalsts vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai tiks finansēts no papildu valsts atbalsta.

Tādejādi citos atbalsta pasākumos finansējumu 2023. gadā bija iespējams palielināt. Salīdzinot ar 2022. gadu, visvairāk palielināts atbalsts pasākumam “Dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai” un tirgus veicināšanai. Salīdzinājumam 2022. gadā finansējums dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai bija 1,273 440 milj. eiro, bet 2023. gadā – 1,873 440 milj. eiro. 2022. gadā tirgus veicināšanai tika piešķirti 403 033 eiro, 2023.gadā – 905 033 eiro, kas ir par 500 000 eiro vairāk. Atbalsta palielinājums palīdzēs uzņēmējiem veicināt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas preču eksportu.

Atbalsts “Dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai” palielināts, jo minētā pakalpojuma sniedzējiem degvielas un elektroenerģijas cenu pieaugums ir būtiski sadārdzinājis pakalpojuma izmaksas. Finansējuma palielinājums nodrošinās minētā pakalpojuma pieejamību dzīvnieku audzētājiem.

Atbalsta pretendentiem pieteikumu iesniegšanas termiņš Lauku atbalsta dienestā ir 31. marts, izņemot tirgus veicināšanas pasākumu, kurā pieteikumi jāiesniedz līdz 15. martam.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” stāsies spēkā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācijas avots: Zemkopības ministrija